Ysgolion

Cynigiwn ystod amrywiol o sesiynau a gweithdai garddio i ysgolion a chanolfannau addysg gan gynnwys sesiynau garddio fesul grŵp i ddisgyblion, hyfforddiant i athrawon a staff, a gwasanaeth cynllunio a datblygu gerddi o’r newydd.

Mae gan Adam dros 10 mlynedd o brofiad ym maes addysg yn rhinwedd ei swyddi blaenorol ac mae’n arwain rhaglen o ymweliadau ysgolion a cholegau bob blwyddyn. Gall Adam weithio gydag ystod oedran eang o oed meithrin i oedolion.

Mae Adam yn cynnig gweithgareddau Cymraeg a dwyieithog ac mae’n brofiadol wrth ddefnyddio garddio fel sylfaen i gynyddu defnydd disgyblion a dysgwyr o’r Gymraeg – boed mewn addysg cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg. Mae Adam hefyd yn siarad nifer o ieithoedd eraill gan gynnwys Almaeneg a Sbaeneg ac yn gwneud defnydd o’r ieithoedd hynny yn ystod ei sesiynau. Amlygir isod rhai o’r gwasanaethau addysg a gynigiwn:

Cynllunio a datblygu gerddi o’r newydd

Rydym yn cydweithio â staff a llywodraethwyr ysgolion i gynllunio gerddi o’r newydd gyda mewnbwn disgyblion. Gallwn gefnogi’r gwaith adeiladu a chreu’r ardd a’i deilwra yn unol ag amcanion dysgu’r cwricwlwm.

Mae sesiynau cynllunio fel arfer yn cynnwys ymweliad â phob cohort oedran oddi fewn i’r ysgol, sesiwn hyfforddiant mewn swydd i athrawon a chyfarfod â chymdeithas rieni/llywodraethwyr yr ysgol i gytuno ar gynllun gweithredu.

Hyfforddiant garddio i staff addysgu

Cynigiwn sesiynau garddio grŵp i staff yn ystod diwrnodau hyfforddiant mewn swydd, neu yn ddigidol wedi’r diwrnod addysgu. Mae’r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar sut i ddatblygu garddio yn rhan o’r cwricwlwm newydd yn ogystal â chyngor garddio ymarferol fel cynllunio plannu ac ôl-ofal.

Sesiynau a gweithdai garddio i ddisgyblion a dysgwyr

Cynigiwn weithdai garddio wyneb yn wyneb yn trafod amrywiaeth o bynciau garddio penodol fel a amlinellir isod (engrheifftiau a geir fan hyn, fe ellir teilwra’r sesiynau yn unol â’ch gofynion chi).

Pridd Penigamp a
garddio dim palu
Yr Ardd Lysiau Gymreig
Garddio a newid hinsawdd
Gwenyn mêl a pheillio
Gerddi synhwyraidd
Garddio gyda Dewi Draenog a Beca Broga
Hau Hadau Llysiau/Blodau
Pyllau natur a chynefin
i fywyd gwyllt
Sesiynau Garddio Cymraeg mewn addysg cyfrwng Saesneg

Cysylltwch i drefnu ymweliad heddiw!

Adnoddau Addysgu

Rydym wedi cydweithio â sawl prosiect i ddatblygu adnoddau addysgu garddio dwyieithog. Mae rhain yn cynnwys:

  • Fideos Garddio Cymraeg i Blant, Cymru FM a Llywodraeth Cymru
  • Adnoddau Gardd Newid Hinsawdd, Cyngor Sir Gâr
  • Cyflwyniadau i dechnegau garddio, CYDAG
  • Cynllunio Gardd Lysiau, Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach, Gogledd a Chanolbarth Cymru
  • Cyfres Tyfu’r Dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
  • Calendr Garddio 2021/2022
  • Dere i dyfu gyda Dewi Draenog a Beca Broga, Y Lolfa

Gallwn baratoi adnoddau ar unrhyw thema neu bwnc sy’n ymwneud â garddwriaeth, yr amgylchedd a’r Gymraeg.

Cysylltwch â ni heddiw os am drafod prosiect neu os hoffech brynu copi o’n llyfr garddio i blant 3 – 8 oed, Dere i dyfu.

Ein profiadau hyd yn hyn…

Dyma restr yn cynnwys rhai o’r prosiectau ac ysgolion rydym wedi cydweithio â nhw yn barod!

Ysgol Gymraeg Cynwyd Sant, Maesteg
Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr, Powys
Ysgol Comins Coch, Aberystwyth
Ysgol Gymraeg Rhydaman
Ysgol y Wern, Caerdydd
Ysgol Cwm Banwy, Powys
Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanelli

Ysgol Cas-mael, Sir Benfro
Ysgol Gymraeg Tirdeunaw, Abertawe
Ysgol Dyffryn Aman
Coleg Pen-y-bont
Canolfan Addysg Garth Olwg
Ysgol Bro Dinefwr
Ysgol Plascrug, Aberystwyth
Coleg Gŵyr
Urdd Gobaith Cymru

Ysgol Brynbuga
Ysgol Gymraeg Lôn Las

Cysylltwch i drefnu ymweliad heddiw!