Perth Natur Gwyllt

Beth yw’r un peth pwysicaf rwyf wedi gwneud yn yr ardd hon ers cychwyn ei sefydlu yn 2018? Plannu perth natur gwyllt 🌳

Yn aml pan fydda i’n sôn fy mod i’n arddwr organig a ddim yn defnyddio unrhyw blaladdwyr a chemegion gwenwynig yn yr ardd bydd nifer yn gofyn sut ydw i’n ymdopi gyda malwod, lindys a phob math o blâu sy’n effeithio ar dyfiant? Mae sawl ffordd benodol o daclo problemau tebyg ond rwy’n grediniol bod plannu perth naturiol gyda choed cynhenid wedi gweddnewid popeth yn yr ardd.

Mewn 3 blynedd yn unig mae coed bach 30cm a chyn deneued â phensiliau wedi aeddfedu yn berth drwchus sy’n goridor pwysig i bob math o fywyd gwyllt! Rwy’ wrth fy modd yn cerdded lan yr ardd gyda’r bore a gweld pob math o adar bach a phryfed yn byrlymu i mewn i’r berth. Mae’r berth sy’n cynnwys y ddraenen wen, helyg, cerddinen, ysgaw, coed bedw, ffawydd, rhosod gwyllt, gwernen a mieri yn hafan annatod i bopeth sy’n fy helpu i yn yr ardd.

Yr ateb i broblemau fel plâu ydy sicrhau system eco sy’n gyflawn a chyfoeth o fioamrywiaeth. Bydd plannu perthi lle bu ffensys yn gallu gwneud hynny yn sydyn dros ben. Pe bai pob tŷ newydd yn ôl deddf gynllunio yn codi perthi brodorol o’u cwmpas yn lle ffensys byddai’r amgylchfyd ar ei ennill yn fawr 🌍 Mae gymaint o bwyslais ar blannu coed (ac nid coed brodorol yn aml) a hynny ar erwau o dir amaethyddol llewyrchus ond beth amdanom ni yn ein pentrefi a’n trefi? Gallwn ni gyd wneud gwahaniaeth hefyd wrth blannu perthi a choed a dod â bywyd newydd i’n gerddi bob un 😃